วิสัยทัศน์ (Vision)

     เราจะเป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิที่ได้รับความไว้วางใจของประชาชนในเขตสวนหลวง

พันธกิจ (Mission)

  • ดำเนินการโรงพยาบาลให้มีความมั่นคง มีการเจริญเติบโตบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม
  • บริหารและจัดบริการทางการแแพทย์ด้วยทรัพยากร เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่เหมาะสม
  • มีระบบการบริหารจัดการบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและบุคคลากรทำงานอย่างมีความสุข
  • ให้บริการดูแลรักษาและสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งระบบรับส่งต่อที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับทุติยภูมิ

ค่านิยม (Values)

  • มีความโปร่งใส (Transparency)
  • มีคุณภาพ (Quality)
  • มีจริยธรรมแห่งวิชาชีพ (Morality)
  • มีความสามัคคี (Unity)

ปรัชญา (Philosophy)

  • แพทย์ปัญญาอุทิศ ช่วยชีวิตปวงชน