สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่... แผนกบุคคล โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา

โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2314-0726 ต่อ 3206, 3207
Email. hr@phaetpanya.com, hr.drpanya@gmail.com
สวัสดิการ :
- อัตราเงินเดือนตามมาตรฐานตามโรงพยาบาลในเครือ
- มีการประเมินผลการขึ้นเงินเดือน ปีละ 2 ครั้ง
- มีการปรับฐานค่าจ้าง ตามนโยบายของรัฐบาล
- มีสวัสดิการค่าเครื่องแบบ เมื่อผ่านทดลองงาน และทุก 2 ปี
- มีการจ่ายค่าล่วงเวลา ตามฐานเงินเดือน หรือระบบเหมาจ่าย
- มีค่าเฉพาะทางพิเศษ สำหรับหน่วยงานแผนก ER, OR, LR, ICU
- มีสวัสดิการในการรักษาพยาบาล ดูแลจนหายป่วย
- มีสวัสดิการรักษาพยาบาลครอบครัวส่วนลด (ค่ายา, ค่าห้อง)
- สนับสนุนในด้านการศึกษา ส่งอบรมทั้งภายในและภายนอก
- มีกิจกรรมของพนักงาน (งานเลี้ยงปีใหม่)
- มีตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี
- มีสวัสดิการช่วยเหลืองานฌาปนกิจ

เภสัชกร

1 อัตรา

Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- เพศชาย/เพศหญิง

- วุฒิปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์

- หากมีประสบการณ์ด้านโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่การตลาด

1 อัตรา

Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการประสานงานได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่การเงิน

3 อัตรา

Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป

ผู้ช่วยพยาบาล

หลายอัตรา

Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย / หญิง
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริบาล
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

เจ้าหน้าที่ประกันสังคม

1 อัตรา

Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช.ขึ้นไป

นักรังสีเทคนิค

1 อัตรา

Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

2 อัตรา

Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา  ปวช.ขึ้นไป

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

2 อัตรา

Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช.ขึ้นไป

โปรแกรมเมอร์

2 อัตรา

Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

นักวิชาการสาธารณสุข

3 อัตรา

Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

2 อัตรา

Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช.ขึ้นไป

เจ้าหน้าที่หลักประกันสุขภาพ

1 อัตรา

Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช.ขึ้นไป

เจ้าหน้าที่เวรเปล

2 อัตรา

Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช.ขึ้นไป

เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ

1 อัตรา

Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช.ขึ้นไป

หัวหน้าแผนกการตลาด

1 อัตรา

Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

IT Support

1 อัตรา

Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย
 • ปวช. / ปวส.

เจ้าหน้าที่บัญชี

1 อัตรา

Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป